• لیست قیمت محصولات
  • انتخاب زبان
  • ورود
نوع محصول ابعاد وزن تقریبی شاخه تعداد شاخه در بندل وزن تقریبی بندل
میلگرد
میلگرد آجدار A2-10 7 275 2000
A2-12 8 240
A2-14 14  140
A2-16 18 110
A2-18 25 80
A2-20 28 70
A2-22 33 60
نوع محصول ابعاد وزن تقریبی شاخه تعداد شاخه در بندل وزن تقریبی بندل
نبشی
نبشی 80*80*6000 57 80 4500
80*80*12000 112 40
100*100*6000 88 55 5000
63 5500
100*100*12000 176 30
120*120*6000 128 39 5000
43 5500
120*120*12000 256 22
130*130*6000 138 36 5000
130*130*12000 276 18
140*140*6000 170 32 5500
140*140*12000 340 16
150*150*6000 195 28 5500
150*150*12000 390 14
160*160*6000 240 22 5500
160*160*12000 482 12
نوع محصول ابعاد وزن تقریبی شاخه تعداد شاخه در بندل وزن تقریبی بندل
تیرآهن
تیرآهن 220*12000 315 16 5500
200*12000 265 21 5500
180*12000 218 24 5200
14 3000
160*12000 190 30 5700
140*12000 150 30 4500
نوع محصول ابعاد وزن تقریبی شاخه تعداد شاخه در بندل وزن تقریبی بندل
ناودانی
ناودانی 100*6000 50 90 4500
120*6000 62 64 4000