• لیست قیمت محصولات
  • انتخاب زبان
  • ورود
قیمت تیرآهن سایر کارخانجات
نام محصول قیمت حداقل قیمت حداکثر تاریخ ساعت
تیرآهن - 14 2,650,000 2,650,000 1394/09/16 12:29 PM
تیرآهن - 16 3,280,000 3,280,000 1394/09/16 12:30 PM
تیرآهن - 18 3,700,000 3,700,000 1394/09/16 12:30 PM
تیرآهن - 20 6,120,000 6,120,000 1394/09/16 12:30 PM
تیرآهن - 22 7,050,000 7,050,000 1394/09/16 12:31 PM
تیرآهن - 24 8,270,000 8,270,000 1394/09/16 12:31 PM
تیرآهن - 27 9,850,000 9,850,000 1394/09/16 12:31 PM
تیرآهن - 30 12,140,000 12,140,000 1394/09/16 12:32 PM
قیمت نبشی سایر کارخانجات
نام محصول قیمت حداقل قیمت حداکثر تاریخ ساعت
نبشی - 10 13,750 14,380 1394/09/16 12:37 PM
نبشی - 12 13,810 13,980 1394/09/16 12:37 PM
نبشی - 8 13,300 14,000 1394/09/16 12:38 PM
قیمت ناودانی سایر کارخانجات
نام محصول قیمت حداقل قیمت حداکثر تاریخ ساعت
ناودانی - 10 13,600 14,000 1394/09/16 12:36 PM
ناودانی - 12 13,900 14,000 1394/09/16 12:36 PM
ناودانی - 14 17,100 17,100 1394/09/16 12:37 PM
ناودانی - 8 14,000 14,000 1394/09/16 12:37 PM
قیمت میلگرد سایر کارخانجات
نام محصول قیمت حداقل قیمت حداکثر تاریخ ساعت
میلگرد - 10 11,800 15,100 1394/09/16 12:33 PM
میلگرد - 12 11,800 14,400 1394/09/16 12:33 PM
میلگرد - 14 11,900 14,250 1394/09/16 12:33 PM
میلگرد - 16 12,100 14,400 1394/09/16 12:34 PM
میلگرد - 18 11,900 14,400 1394/09/16 12:34 PM
میلگرد - 20 11,900 14,400 1394/09/16 12:34 PM
میلگرد - 22 12,000 14,400 1394/09/16 12:35 PM
میلگرد - 25 12,000 14,400 1394/09/16 12:35 PM
میلگرد - 28 12,250 14,400 1394/09/16 12:35 PM
میلگرد - 30 12,900 14,400 1394/09/16 12:35 PM
میلگرد - 32 12,250 13,850 1394/09/16 12:35 PM
میلگرد - 8 12,500 14,170 1394/09/16 12:35 PM
قیمت ورقهای گرم فولادی سایر کارخانجات
نام محصول قیمت حداقل قیمت حداکثر تاریخ ساعت
ورقهای گرم فولادی - 10 21,000 21,800 1394/06/18 4:31 PM
ورقهای گرم فولادی - 12 21,000 21,800 1394/06/18 4:31 PM
ورقهای گرم فولادی - 15 21,000 21,800 1394/06/18 4:31 PM
ورقهای گرم فولادی - 2 21,000 21,800 1394/06/18 4:32 PM
ورقهای گرم فولادی - 20 24,500 24,500 1394/06/18 4:32 PM
ورقهای گرم فولادی - 8 21,000 21,800 1394/06/18 4:32 PM
قیمت بیلت های فولادی سایر کارخانجات
نام محصول قیمت حداقل قیمت حداکثر تاریخ ساعت
بیلت های فولادی - 150 * 150 انزلی 12,950 12,950 1394/04/16 2:15 PM
بیلت های فولادی - 150 * 150 اهواز 12,000 12,000 1394/04/16 2:15 PM
بیلت های فولادی - 150 * 150 بندر امام 12,800 12,800 1394/04/16 2:16 PM
بیلت های فولادی - 150 * 150 نوشهر 12,900 12,900 1394/04/16 2:16 PM